தமிழகத்தில் இன்று

Posted By:
Subscribe to Oneindia Tamil

தி-ரி-கோ-ண-ம-லை-யில் பு-லி-கள் தாக்-கி 5 ரா-ணு-வ வீரர்-கள் சா-வு

ஞிணிடூணிணூ="ஆடூச்ஞிடு">கொ-ழும்-பு:

திரி-கோ-ண-ம-லை மாவட்-டம் ஸ்ரீமங்-க-ள-பு-ரா கிரா-மப் ப-கு-தி-யில் -வி-டு-த-லைப் பு-லி-கள் நடத்தி-ய தாக்-கு-தலில் 5ரா-ணு-வத்-தி-னர் இறந்-த-னர். மே-லும் 4 பேர் காய-ம-டைந்-த-னர்.

யாழ்-பா-ணத்-தில் தீவிர-மா-ன போர் ஏ-தும் ந-டை-பெ-ற--வில்-லை. ஆனால், இ-ரு தரப்-பி-லும் சி-று சி-று தாக்-கு-தல்-க-ளில்ஈ-டு-பட்-டு வ-ரு-கின்-ற-ன-ர். இந்-த சண்-டை-யில் வீரர்-கள், பு-லி-க-ளை-வி-ட பொ-து மக்-கள் தான் அதி-க-மா-க -பா-திக்-கப்-பட்-டுவ-ரு-வ-தா-கத் தெரி-கி-ற-து.

தென்-ம-ராச்-சி ப-கு-தி-யில் ரா-ணு-வம்-பு-லி-கள் இடை-யே நடந்-து வ-ரும் மோத-லால் பா--திக்-கப்-பட்-டுள்-ள பொ-து மக்-க-ளைகாப்-பாற்-ற-வோ அவர்-க-ளை பா-து-காப்-பா-ன இடங்-க-ளுக்-கு அகற்-ற---வா போ-தி-ய ஏற்-பா--டு-க-ளை ஐக்-கி-ய நா-டு-கள்சபை-யும் செஞ்--சி-லு-வைச் சங்-கத்-தி--ன--ரும் செய்-யவில்-லை என வி-டு-த--லைப் பு-லி-கள் பு--கார் கூறி-யுள்-ள-னர்.

இ-து கு-றித்-து பு-லி-கள் வெளி-யிட்-டுள்-ள அறிக்-கை-யில், போர் சூழ-லில் சிக்---கி-யுள்-ள மக்-கள் உண-வும், கு-டி-நீ-ரும் கூடஇல்-லா-மல் தவித்-து வ-ரு-கின்-ற-னர். தொடர் குண்-டு மழை-யும் துப்-பாக்-கிச் சத்-த-மும் இந்-த மக்-க-ளி-டை-யேமிரட்-சி-யை-யும் அமை-தி-யின்-மை-யும் ஏற்-ப----டுத்--தி-யுள்-ள-து.

கு-றிப்-பா-க கர்ப்--பிணிப் -பண்-கள், வயோ-தி-கர்-க-ளின் நிலை-மை மிக -மே-ா-ச-மா--க உள்-ள-து. இவர்-க-ளை பா-து-காப்--பா-னஇ-டங்-க-ளுக்-கு அழைத்-துச் செல்-லு-மா-று ஐக்-கி-ய நா-டு-கள் சபை-க்-கும் செஞ்-சி-லு-வை சங்--கத்-திற்-கும் பல-மு-றைகோரிக்-கை வைத்-து-விட்-டோம். ஆ-னால், அவர்--கள் எந்-த நட-வ--டிக்-கை-யும் -எ-டுக்-க-வில்-லை என்-று பு--லி-கள்கூறி-யுள்-ள-னர்.

இந் நிலை-யில் யுத்-த நிதிக்-கு அர-சு ஊழி-யர்-கள் தங்-க-ளின் 2 நாள் ஊதி-யத்-தை வ-ழங்-க வேண்-டும் என இலங்-கைஅர-சு உத்-த-ர-விட்-டுள்-ள--து. --ஆ-னால், இதை ஏற்-க மு-டி-யா-து என இலங்-கை தமிழ் ஆசி-ரி-யர்-கள் சங்-கம்அறி-வித்--து-விட்-ட-து. இந்-த சங்-கத்-தில் 20,000 உ-றுப்-பி-னர்-கள் உள்-ள-னர்.

இந் நிலை-யில் -பு-லி-கள் நடத்-தி வ-ரும் ஓயா-த- அலை-க-ள் என்-று பெய-ரி-டப்-பட்-ட தாக்-கு-த-லுக்-கு ஜெர்-ம-னி-யில் நிதிதிரட்-டும் விழா நடந்-த-து. க-டந்-த சனி, ஞாயிற்--றுக்-கி-ழ-மை-களில் நடந்-த இந்-த நிகழ்ச்-சி-யில் பிர-ப-ல தமி-ழ-கநாட்-டுப்-பு-றப் பாடல் க-ல-ஞ-ர்-க-ளா-ன புஷ்-ப-வ-னம் குப்-பு-சா-மி-யும் அவ-ர-து மனை-வி அ-னிதா குப்-பு-சா-மி--யும் கலந்துகொண்-டு பாடல்-கள் பாடினர்.

இவ்-வா-று பு-லி-க-ளின் --அ-றிக்-கை-யில் கூறப்-பட்-டுள்-ள-து.

வாழ்க்கைத் துணையை தேடுகிறீர்களா? தமிழ் மேட்ரிமோனியில் - பதிவு இலவசம்!

நாள் முழுவதும் oneindia
செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற