• search
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

"ஒரே -குத்-து": 38 விநாடிகளில் ரூ. 35 கோடி வென்ற மைக் டைசன்

By Staff
|

ஏழை-கள் கைவி-டப்-ப-டு--வ-தில்-லை!

ஞிணிடூணிணூ="ஆடூச்ஞிடு">சென்-னை:

கு-டும்-ப வ-று-மை-யும், நாட்-டின் மிக மோச-மா-ன கல்-வித் திட்-டமும் சேர்ந்-து கொண்-டு சென்-னை-யைச் சேர்ந்-த ஒ-ருஏழை மாண-வி-யின் வாழ்க்-கையை (""கே-டு-கெட்-ட கல்-வித் திட்-டத்-தால் வாழ்க்-கை இழக்-கும் மாண-வி.."") ஞிணிடூணிணூ="ஆடூச்ஞிடு">

மு-டித்-து-வி-டஇ-ருந்-த நிலை-யில், "இ-தோ- நாங்-கள் இ-ருக்-கி-றோ-ம்" என்-று உத-விக் கரம் நீட்-டி-யுள்-ள-ன-ர் எல்-லை கடந்-து வா-ழும்தமி-ழர்-கள்.

கல்-வி மற்-றும் உழை-ப்-பு மூலம் உ-யர்ந்-து -பூ-மி-ப் பரப்-பின் ஒவ்-வொ-ரு பகு-தி--யி-லும் பர-வி வெற்-றி-கள் கு-வித்-து வ-ரும்இந்-த தமி-ழர்-களால், ஒ-ரு -மா-ண-வி கல்-விக்-கா-க ஏங்--கு-வ-தை பார்த்-துக் கொண்-டி-ருக்-க மு-டி-ய-வில்-லை.

அர-சு-களுக்-கு சாமா-னி-யர்-க-ளின் பிரச்-ச--ன-கள் கண்-ணில் படா-மல் போக-லாம். ஆ-னால், இங்-கே ஒ-ரு ஏழைமாண-வி-யின் கல்-விக் கண் திறக்-க நம்-ம-வர்--கள் போட்-டுக் கொள்-ளும் "போட்-டி"-யைப் பார்த்-து ம-கிழ்ச்-சி-யைவெளிப்-ப-டுத்-த வார்த்-தை-கள் இன்-றி நிற்-கி-றோம்-.

இ-தா இந்-தப் "போட்-டி-யா-ள-ர்கள்-" எங்-க-ளுக்-கு எ-ழு-தி-ய கடி-தங்-கள்.

அமெ-ரிக்-கா-வி-லி-ருந்-து -ஸ்ரீ-ரா-மன்:

நான் இண்டி-யா இன்-போ.காம் தமிழ் செய்-தித் தளத்-தை அடிக்-க-டி பார்த்-து வ-ரு-கி-றேன். 28ம் தேதி ஏ-ழ மாண-விசசி-க-லா கு-றித்-த செய்-தி வெ-ளி-யிட்-டி-ருந்-தீர்-கள். அந்-த மாண-வி-யின் உயர் படிப்-புக்-கு உத-வ -வி-ரும்-பு-கி-றேன். நான்இப்-பே-ா-து அமெ-ரிக்-கா-வி-ல் உள்-ளேன். நான் அந்-த மாண-விக்-கு எப்-படி உ-த-வு -மு-டி-யும். அ-வ-ர-து மு-க-வ-ரி-யைத்த-ரு-கி-றீர்-க-ளா?. நான் அ-னுப்-பும் பணம் அவ-ரைச் சே-ரு-கி-ற-தா என்-ப-தை----யும் அறிந்-து கொள்-ள வி-ரும்-பு-கி-றேன். அந்-தமாண-வி கு-றித்-து மே-லும் விவ-ரத்-தை தர- மு---டி--யு-மா?

பாலா -ஸ்ரீநிவா-சன்:

மாண-வி சசி-க-லா-வுக்-கு என்-னா-ல் ரூ. 5,000 வரை உட-ன-டி-யா-கக் கெ-ா-டுத்-து உத-வ மு-டி-யும். அ-டுத்-த ஆண்-டு ஆக-ஸ்-டுமாதத்-தில் ரூ. 10,000 அ-னுப்--ப மு-டி-யும். யா-ரு-டை-யே பெய-ரில் பணத்-தை (செக்) அ-னுப்-ப வேண்-டும். அவர்-கள்இந்-த பண உத-வி-யை ஏற்-றுக் கொள்-வார்-க-ளா?

சிங்-கப்-பூர் தமி-ழர்:

இந்-த செய்-தியை நாங்-கள் "நெட்-"டில் -வ-ளி-யிட்-ட சிறி-து நேரத்-தி-லே-யே -சிங்-கப்-பூ-ரில்வசித்-து வ-ரும் த--மி-ழர் ஒ-ரு-வர் அந்-த மாண-விக்-கு உத-வத் தயா-ர-ா-க இ-ருப்-ப-தா-க-வும் அம்மாண-வி-யின் விலா-சம் வேண்-டும் என்--றும் கேட்-டு மெயில் அ-னுப்-பி-னார்.

தன-து பெய-ரை வெளி-யி-ட வேண்-டாம் என்-று கேட்-டுக் கொண்-டுள்-ள அவர்சிங்-கப்-பூ-ரில் மைக்-ரோ-சாப்ட் நி-று-வ-னத்-தில் பணி-யாற்-றி வ-ரு-கி-றார். அந்-த மாண-விக்-குரூ. 5,000 வரை -அ-னுப்-பி உத-வு-வ-தா-க-வும் அவர் செய்-தி அ-னுப்--பி-யுள்-ளார்.

ஆர். சம்-பந்-தம்:

ஆர். சம்--ப-ந்-தம் என்--ற தமி-ழர் அ-னுப்-பி-யுள்-ள செய்-தி-யில், ஏழை மாண-வி சசி--க-லா-வுக்-கு உட-ன-டி-யா-க உத-வத் தயா-ரா-கஇ-ருக்-கி-றே-ன். அ-வ-ர-து -மு-க-வ-ரி-யையும் பிற விவ-ரங்--க-ளை-யும் அ-னுப்-புங்-கள் என்-று -கேட்-டுள்-ளார்.

அமெ-ரிக்-கா-வில் வசிக்-கும் விஜய்:

அ-மெ-ரிக்-கா-வில் Bensalem, PA--ல் வசிக்-கும் விஜய் முத்-து-ம--ா-லை என்-ற தமி-ழர் அனுப்--பி-யுள்-ள மெயி-லில், இந்-த மாண--வி-யின்கல்-வி-க்-கு தமி--ழ-க அர-சு என்-ன செய்-யப் போ-கி-ற-து?. -த-மி-ழ--க அரசால் இந்-த மாண--விக்-கு உத-வ மு-டி-யா-விட்-டால் நான் உதவத்தயாரா-க இ-ருக்-கி-றேன். அந்-த மாண-வி +2 வரை பயி-ல தேவை-யா-ன செல--வை -நான் ஏற்-றுக் கொள்-கி-றேன்.

சிறந்-த -மா-ண-வக்-கு எ--டுத்-துக்காட்-டா-க விளங்-கும் சசி-க-லா-வுக்-கு என-து பாராட்-டுக்-கள். இந்-த சாத--னை-யை அவ-ர தொட-ர வேண்-டும்என்--று கூறி-யுள்-ளார்.

இன்-டி-யா-ணா போலிசில் வசிக்-கும் இளங்-கோ:

சசி-க-லா-வின் உயர் கல்-விக்-கு, கு-றைந்-த-பட்-சம் +2 வரை-யா-வ-து படிக்-க, உத-வ நான் த-யா-ரா-க இ-ருக்-கி-றேன்.நான் அறக்-கட்-ட-ளைஏ-தும் நடத்-த--வில்---ல. அந்-த மாண-விக்-கு படிப்-புக்-கு உத-வத் தோன்-று-கி-ற-து. அவ்-வ-ள-வு தான். அவருக்-கு நான் எப்-ப-டி மு-டி--யும்என்-ப-து கு-றித்-து தெரி-விக்-க-வும்.

சசி-க-லா-வின் மு-க-வ-ரி:

V. Sasikala,

D/o. E.Vasu,

289, Sharma Nagar,

Viyasarpadi,

Chennai - 600 039.

ஞிணிடூணிணூ="ஆடூச்ஞிடு">நன்-றி தமி-ழர்-க-ளே!

திருமணம் ஆகாதவரா? இன்றே பதிவு செய்யுங்கள் தமிழ் மேட்ரிமோனியில் பதிவு இலவசம்!

 
 
 
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more