• search
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

தமிழகத்தில் இன்று

By Staff
|
இந்தத் தமிழ் இணையம் குறித்து வாசகர்கள் அனுப்பும் ஈமெயில்கள் இங்கு இடம் பெறும். உங்கள் ஈமெயில்விலாசத்தை நாங்கள் குறிப்பிடுவதில்லை. எனவே, உங்களின் தபால் முகவரியை அல்லது ஊர்/ நாட்டின்பெயரையாவது நிச்சயம் குறிப்பிடவும். இனி கடிதங்கள்...
 • வாச-கர் சு. மணி-வண்--ணன் சொல்-கி-ற-ார்,

  அன்-பு நண்-ப-ரே,

  உங்-கள் பாட்-டு பிர-மா-தம். மிக-வும் ரசிச்-சேன்.

  (பாட்-டு சாமி...பாட்டு)

 • --டேனி-யல்-ஸ் டி.எஸ்.ஜே., அ-மெரிக்-கா:

  இப்-போ-தா-வ-து ("ஏர்வா-டி தர்-கா மன-நே-ா-யா-ளி--க-ளுக்-கு விடி-வு பிறக்-கி-ற-து") இந்-த அர-சு விழித்-துக் கொண்-ட-தே.இ-த-னால் ஏகப்-பட்-ட மன-நோ-யா-ளி-கள் பாதிக்-கப்-பட்-டுள்ள-னர். -இத மன-நோ-யா-ளி-க-ளை காப்-பாற்-ற ந-ட-வ-டிக்-கைஎ-டுத்-த அர-சை-யும் அதி-கா-ரி-க-ளை-யும் பாராட்-டியே ஆக வேண்-டும். இ-த-னால், அந்-த நோயா-ளி-க-ளின் நிலைமேம்-ப-டும்.

  அ-மெ-ரிக்-கா-வில் வசிக்-கும் தமிழ் மக்-கள் சார்-பில் இதை எ-ழு-துகி-றேன்.

  --------------------------------------------------

 • வாச-கர் கான்ஸ்-டன்ட்ஸ் லெள-ர்-டஸ் எ-ழு-து-கி-றா-ர்;

  சந்-த-னக் கடத்-தல் வீரப்-ப-னின் மக--ளின் உயர் கல்-விக்-கு -த-மிழ் மாநி-ல காங்-கி-ரஸ் தலை-வர் ஜி. க-ருப்-பைய்-யா(மூப்-ப-னார் என்-ப-து அவ-ர-து ஜாதிப்- பெயர். அதை- சொல்-லக் கூடா-து) -உதவி செய்-ய முன் வந்-தி-ருப்-ப-து வர--வேற்-கக்கூடி-ய-து தான்.

  அ-தே நேர-த்-தில் தனி -ஈ-ழத்-தை அவர் ஏன் எதிர்க்-கி-றார் என்-று கேட்-கி-றேன். தமிழர் என்-ற மு-றை-யில் அவர் தனி-ஈ-ழத்-தை ஆத-ரிக்-கத்- தா-னே வேண்--டும்.

  ஆனால், தமி-ழ-கத்-தில் ஏற்-க-ன-வே இ-ரு கட-சி-கள் ஈழத்-தை ஆத-ரித்-து வ-ருகின்--ற-ன. இவர் -இப்-போ-து ஆத-ரித்-தால்பத்-தி-ரிக்-கை-க-ளில் பெயர் கிடைக்-கா-து. -செய்-திகளில் தன-து பெயர் வர -வேண்-டும் என்-ற கார-ணத்-திற்-கா-கத் தான்அவர் வீரப்-பன் -ம-க-ளுக்-கு உத-வு-வ-தா-க அறி-வித்-துள்-ளார்.

  இல்-லா-விட்-டால் 10ம் வ-குப்-பில் 481 மதிப்-பெண் வாங்-கி-யு-ம் +2 -ச-ர மு-டி-யா-த மண்-பா-னை வியா-பா-ரி-யின் மகள்சசி-க-லாவுக்-கோ அல்ல-து ம-து-ரையில் பரோட்-டா கடை-யில் வேலை பார்த்-துக் கொண்-டே +2வில் பு--வி--யி-ய-லில்மா-நி-லத்---தில் 2-வ-து இடம் பிடித்-த -வீ-ர பாண்-டி-ய-னு-க்-கோ உத-வி-யி-ருக்-க-லா-மே!

  --------------------------------------------------

 • ஏ. நட-ரா-ஜன்

  -மு-த-லில் -இண்-டி-யா இன்--போ-வுக்-கு என-து --பா-ராட்-டு-க-ளைத் தெரி-வி-த்-துக் கொள்-கி--ற-ன். நான் உங்-க--ள-து செய்-தித்தளத்-தை அடி-க்-க-டி பார்க்-கி-றேன். செய்-தி-க-ளை உட-னுக்-கு-டன் வழங்-கி வ-ரு-கி-றீர்-கள்.

  ("இப்-ப-டி-யும் ஒ-ரு வ-ளர்ப்-புத் தாய்") செய்-தி-யை-யும் -ப-டித்-தேன். அந்-தப் பெண் மன்-னிக்-க-ப்-ப-ட வேண்-டி-ய-வர் என்-றே--க---ரு-து-கி-றேன். அவ---ர உட-னே வி-டு-விக்-க-வும் வேண்-டும். ஏனெ--னில், கு-ழ-ந்-தை-க-ளை -அவர் மிக --நல்-லமு-றை-யி--ல-யே வளர்த்-து வ-ந்தார் என்-ப-து உ-று-தி-யா-கி-ற-து.

  மே-லும் மற்-ற கு-ழந்-தை-க--ள-யும் அவர் தன-து -கு-ழந்-தைக--ள் போல-வே பா-வித்-து -க-வ-னித்-து வந்-துள்-ளார். இத-னால்தான் அனை-வ--ரை-யும் நன்-றா-க படிக்-கு--மா-று வற்--பு-றுத்-தி-யுள்-ளார். ஆனால், மிகக் க-டு-மை-யா-க நடந்-து கொள்-வ-துஎன்-ப-து அவ-ர-து பண்-பு. இத-னால் தான் அக் கு-ழந்---த-யை அவர் துன்-பு-றுத்-தி-யுள்-ளார்.

  அதை-யும் அவர் ஒ-ரு நல்-லெண்-ணத்-து-டன் தான் செய்-துள்-ளா-ர். ஆனால், இ--தில் அந்-தக் கு-ழந்-தை இறந்-து போன-துஒ-ரு -வி-பத்-து தான். வேண்-டு--மென்-றே அவர் இ-தைச் செய்-ய-வில்-லை. அந்-தத் தாய் வி--டு-விக்-கப்-ப-ட வேண்-டும்.

  --------------------------------------------------

 • செந்தில்நாதன்.

  நான் தங்களது தமிழ் இண்-டி-யா இன்ஃபோ.காம் செய்தித் தளத்தைத் தினமும் தவறாமல் படித்து வருகிறேன். தமிழில் இத்தகைய முழுமையான தளத்தைப் பார்ப்ப-தில் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி. தினமும் புதிய செய்திகளைத் தவறாமல் தருகிறீர்கள். உங்கள் தளத்தில் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல்துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளைப் பற்றி தகவல்கள் தந்தால் நன்றாக இருக்கும்.

  --------------------------------------------------

 • எஸ்.பி. நாதன், பிட்ஸ்பர்க், அமெரிக்கா

  உங்கள் தமிழ் எடிசன் மிக அற்புதமாக உள்ளது. சுகி. சிவம், கி.ராஜநாராயணன் ஆகியோரின் கட்டுரைகள் அருமை. நாள் எல்லாம்கிரிக்கெட்டையும் அரசியலையும் படித்துக் கொண்டிருப்பதைவிட இது போன்ற விவரமாக விஷயங்களை படிப்பதையே விரும்புகிறேன்.உங்கள் நல்ல பணி தொடரட்டும்.

  --------------------------------------------------

 • ரமேஷ்

  இந்தியா இன்ஃபோ.காம் தமிழ் செய்தித் தளம் மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது குறித்து நான் மிகவும்மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.

  தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் இன்னும் எங்களுக்குப் பயனளிக்கும்.

  --------------------------------------------------

 • ராஜன் விஜயகுமார்

  இந்தியா இன்ஃபோவின் தமிழ் செய்தித் தளம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் நடக்கும்செய்திகளை இன்னும் அதிகமாக உடனுக்குடன் நீங்கள் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும்.

  அரசியல், விளையாட்டு, அறிவியல், தத்துவம், சினிமா என்று பல்வேறு பாகங்களாகப் பிரித்து அதிகச் செய்திகளைவிரிவாகக் கொடுத்தால் நல்லது. மேலும் அந்தந்தத் துறையில் பிரபலமாய் விளங்கும் வல்லுநர்களின் பேட்டிகளைஅளித்தாலும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

  --------------------------------------------------

 • மகேஷ், குயீன்ஸ்ரோடு, பெங்களூர்.

  தமிழில் மிக அருமையான செய்தித் தளம். தமிழகத்தை கண் முன் நிறுத்துகிறீர்கள்.

  --------------------------------------------------

 • சேது, பட்டர்வொர்த், மலேசியா

  கீதையின் பாதையில் தொடரில் சுகி சிவத்தின் எழுத்து நடையில் சொக்குகிறோம்.

  --------------------------------------------------

 • M Meyyappan, C/o Copper Mines of Tasmania, Queenstown, TAS 7467. Australia.

  தமிழர்கள் அனைவருக்கும் முதலில் எனது மனமார்ந்த தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். மதுரையில் இருக்கும்எனது குடும்பத்தினருக்கும் இச் செய்தி மூலம் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

  என் பெயர் மெய்யப்பன். மதுரை சொந்த ஊர். தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரியில் 1995-ல் மெக்கானிக்கல்என்ஜீனியரிங் முடித்தேன்.

  20 நாட்களுக்கு முன்புதான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தேன். நான் பணியாற்றும் நிறுவனத்திலிருந்து மேல்பயிற்சிக்காக இங்கு வந்துள்ளேன். செய்தித் தாள்கள் படிக்கும் பழக்கம் உள்ள நான் இப்போது தமிழ்ச்செய்திகளுக்கு, இன்டியாஇன்போ.காம் இன்டர்நெட் தளத்தின் தமிழ்ப் பதிப்பைத்தான் நாடுகிறேன்.

  தமிழ் இன்டியாஇன்போ.காமில் உள்ள தமிழ்ப் பத்திரிகைகள் இணைப்பு எதையும் விடுவதில்லை.இன்டியோஇன்போ.காம் மூலம் தமிழகச் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.

  தொடர்ந்து இந்தப் பணியை செய்யுங்கள். இதன் மூலம் தமிழகத்திலிருந்து வெளியே வந்து வெளிநாடுகளில்வசித்து வரும் என்னைப் போன்ற தமிழர்களுக்கு, தாய் நாட்டில்தான் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வு ஏற்படச்செய்கிறீர்கள்.

  --------------------------------------------------

 • மெய்கண்டமூர்த்தி.

  இன்டியாஇன்போ.காம் தமிழ் பக்கம் மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது. குறிப்பாக சுகி.சிவம் மற்றும் இறையன்புவின்கட்டுரைகள் அருமை. இவற்றை அடிக்கடி மாற்றினால் நன்றாக இருக்கும். முடிந்தால், பிற தமிழ்இணையங்களுக்கும் இணைப்பு கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும்.

  --------------------------------------------------

 • வி.ராமகிருஷ்ணன்.

  இது மிக பயனுள்ள தளம். முக்கியம் செய்திகள், தகவல்கள் அனைத்தும் தமிழிலேயே வருவதுதான் மிக அருமை.ஆனால் பழைய செய்திகள் நிறைய இருக்கின்றன. அடிக்கடி மாற்றினால் நல்லது.

  --------------------------------------------------

 • வி.சந்தோஷ்.

  இன்டியோஇன்போ.காம் தமிழ்த் தளத்தின் ரெகுலர் வாசகன் நான். தமிழகத்திற்கு வெளியே இருக்கும் என்னைப்போன்றவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது. எனது மாநிலம் குறித்து உடனுக்குடன் தகவல்கள் தமிழில்கிடைப்பது சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறது.

  --------------------------------------------------

 • Jayashree Janardhan

  தமிழ்ச் செய்திகளைத் தரும் தமிழ் இந்தியா இன்ஃபோ.காம் வெப் தளம் என்னை மிகவும் பரவசப்படுத்திவிட்டது. தமிழகச் செய்திகளை அறிந்து கொள்ளமுடிகிறது. ஆனால், சில செய்திகளில் எழுத்துப் பிழைகள். திருத்திக் கொள்ளுங்கள்.

  --------------------------------------------------

 • girija ethirajan, kuwait.

  தமிழ் இந்தியா இன்ஃபோ.காம் வெப் தளத்தில் தமிழ்ச் செய்திகளைப் படிப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இன்னும் நிறைய செய்திகளைத் தாருங்கள்

நீங்களும் உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள அழைக்கிறோம். கருத்துக்களை ஆங்கிலத்திலேயே அனுப்பலாம். E-mail to :ak.khan@team.thatstamil.com

திருமணம் ஆகாதவரா? இன்றே பதிவு செய்யுங்கள் தமிழ் மேட்ரிமோனியில் பதிவு இலவசம்!

lok-sabha-home

 
 
 

நாள் முழுவதும் oneindia
செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

Loksabha Results

PartyLWT
BJP+3427349
CONG+84185
OTH1080108

Arunachal Pradesh

PartyLWT
BJP18018
CONG000
OTH505

Sikkim

PartyLWT
SDF909
SKM606
OTH000

Odisha

PartyLWT
BJD1010101
BJP28028
OTH17017

Andhra Pradesh

PartyLWT
YSRCP1472149
TDP25025
OTH101

LEADING

KC Patel - BJP
Valsad
LEADING

Loksabha Results

PartyLWT
BJP+3427349
CONG+84185
OTH1080108

Arunachal Pradesh

PartyLWT
BJP18018
CONG000
OTH505

Sikkim

PartyLWT
SDF909
SKM606
OTH000

Odisha

PartyLWT
BJD1010101
BJP28028
OTH17017

Andhra Pradesh

PartyLWT
YSRCP1472149
TDP25025
OTH101

LEADING

KC Patel - BJP
Valsad
LEADING
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more