முகப்பு
 » 
லோக்சபா தேர்தல் 2019
 » 
புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வு அறிக்கை

தேர்தல் ஆய்வு மையம்

ஒவ்வொரு தொகுதி, ஒவ்வொரு வேட்பாளர் குறித்த முழுமையான விவரங்கள், வெற்றி வாய்ப்புகள், நாட்டின் அரசியல் நெருக்கடிகள், அரசியல் சூழல்கள் குறித்த போதிய செய்திகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகளை உங்களுக்கு வழங்கவுள்ளது ஒன்இந்தியா இணையதளத்தின் தேர்தல் ஆய்வு மையம். வேட்பாளர்களின் பெயர் விவரங்களை மட்டும் வெளியிடாமல் தொகுதியில் அக்கட்சியின் பலம், பலவீனம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஆராய்ந்து உரிய புள்ளி விவரங்களுடன் வழங்கவுள்ளோம். மேலும், உங்களுக்குத் தேவையான தகவல்களை நீங்களே எளிதில் அறிந்து கொள்ளும் வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மாநிலத்தை தேர்வு செய்க
543/543
 • பாஜக
  303
 • காங்கிரஸ்
  52
 • திமுக
  24
 • ஒய்எஸ்ஆர்சிபி
  22
 • OTH
  142
அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகள் அமலாபுரம் அனகாபள்ளி ஆனந்தபூர் அருகு பாபட்லா சித்தூர் இலுரு குண்டூர் இந்துப்பூர் கடப்பா காக்கிநாடா குர்னூல் மச்சிலிப்பட்டினம் நந்தியால் நரசராவ்பெட் நர்சாபுரம் நெல்லூர் ஓங்கோல் ராஜமுந்திரி ராஜம்பேட் ஸ்ரீகாகுளம் திருப்பதி விஜயவாடா விசாகப்பட்டினம் விழியாநகரம் கிழக்கு அருணாச்சல் மேற்கு அருணாச்சல் அட்டானமஸ் மாவட்டம் பார்பேட்டா டுப்ரி டிப்ருகார்க் கௌகாத்தி ஜோரட் கலியபோர் கரீம்கன்ஞ் கோக்ராஜ்ஹர் லக்கிம்பூர் மங்கள்டோய் நவ்காங்க் சில்சார் தேஷ்பூர் அராரியா அர்ரா அவுரங்காபாத் பாங்கா பெகுசாரய் பகல்பூர் புஷார் டர்பாங்கா கயா கோபால்கஞ்ச் ஹாஜிபூர் ஜஹனாபாத் ஜமூய் ஜாஜார்பூர் காராகட் கடிஹார் கஹாரியா கிஷன்கஞ்ச் மதிபுரா மதுபானி மகாராஜ்கஞ்ச் முங்கர் முஸாஃபர்பூர் நலந்தா நவாடா பாஸ்சிம் சாம்பரன் பாடலிபுத்ரா பாட்னா சாகிப் பூர்னியா பூர்வி சாம்பரன் சமஸ்திபூர் சரன் சாசரம் ஷூஹர் சீதாமர்ஹி ஷிவான் சுபால் உஜியார்பூர் வைசாலி வால்மீகி நகர் சண்டிகர் பாஸ்டர் பிலாஸ்பூர் துர்க் ஜான்ஞ்கிர்-சாம்பா கான்கேர் கோர்பா மஹாசமுந்த் ரைஹார்க் ராஜ்பூர் ராஜ்நந்கான் சர்ஹுஜா தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி டாம் அண்ட் டையூ சாந்தினி சௌக் கிழக்கு டெல்லி புதுடெல்லி வடகிழக்கு டெல்லி வடமேற்கு டெல்லி தெற்கு டெல்லி மேற்கு டெல்லி வடக்கு கோவா தென் கோவா கிழக்கு அஹமதாபாத் மேற்கு அஹமதாபாத் அம்ரேலி ஆனந்த் பானஸ்கந்தா பார்டோலி பருச் பாவ்நகர் சோட்டா உதய்பூர் டாஹூட் காந்திநகர் ஜாம்நகர் ஜுனாகட் கச் கேடா மஹாசேனா நவ்சாரி பஞ்ச்மஹால் படான் போர்பந்தர் ராஜ்கோட் சபர்கந்தா சூரத் சுரேந்திராநகர் வதோதரா வால்சாட் அம்பாலா பிவானி - மகேந்திராகார் பரிதாபாத் குர்கான் ஹிசார் கர்னால் குருசேத்ரா ரோடக் சிர்சா சோனிபட் ஹமீர்பூர் காங்ரா மாண்டி சிம்லா ஆனந்த்நாக் பாராமுல்லா ஜம்மு லடாக் ஸ்ரீநகர் உதம்பூர் சத்ரா டான்பாத் டம்கா கிரிதி காட்டா ஹசாரிபாக் ஜாம்ஷெட்பூர் குந்தி கோதர்மா லோஹர்டாஹா பலாம்மு ராஜ்மஹால் ராஞ்சி சிங்க்பூம் பாஹல்கோட் பெங்களூர் சென்ட்ரல் வடக்கு பெங்களூர் பெங்களூர் ரூரல் தென் பெங்களூர் பெல்காம் பெல்லாரி பிடார் பிஜாபூர் சாம்ராஜ்நகர் சிக்பல்லபூர் சிக்கோடி சித்ரதுர்கா தக்சினா கன்னடா தவாநகிரி தர்வாத் குல்பர்க் ஹாசன் ஹவேரி கோலார் கோப்பல் மாண்டியா மைசூர் ராய்சூர் சிமோகா டும்குர் உடுப்பி சிக்மகலூர் உத்தர கன்னடா ஆலப்புழா ஆலதூர் அட்டிங்கல் சாலக்குடி எர்ணாக்குளம் இடுக்கி கண்ணூர் கசராகாட் கொல்லம் கோட்டயம் கோழிக்கோடு மலப்புரம் மாவேலிகரா பாலக்காடு பதனம்திட்டா பொன்னானி திருவனந்தபுரம் திருச்சூர் வடகரை வயநாடு லட்சத்தீவுகள் பாலஹட் பீடுல் பிந்த் போபால் சிந்த்வாரா டாமூ தேவாஸ் தார் குணா குவாலியர் ஹோசன்காபாத் இந்தூர் ஜபல்பூர் கஜூராவோ கந்த்வா கர்கோன் மாண்ட்லா மாண்சோர் மொரேனா ராஜ்கார்க் ராட்லாம் ரேவா சாஹர் சட்னா ஷாடோல் சிதி டிகம்கர் உஜ்ஜைன் விதிஷா அக்மத்நகர் அகோலா அமராவதி அவுரங்காபாத் பாராமதி பீட் பந்தாரா - கோண்டியா பிவாண்டி புல்தானா சந்திராபூர் துலே திந்தோரி கேட்சிரோலி-சிமுர் ஹேட்கானன்கிள் ஹிங்கோலி ஜல்கோன் ஜல்னா கல்யாண் கோலாபூர் லடூர் மதா மாவல் வடமும்பை மும்பை வடக்கு மத்திய மும்பை வடக்கு கிழக்கு மும்பை வடக்கு மேற்கு தென் மும்பை மும்பை தென் மத்திய நாக்பூர் நாண்டட் நந்தூர்பார் நாசிக் உஸ்மான்பாத் பால்ஹார் பார்பானி புனே ரெய்காட் ராம்டெக் ரத்னகிரி - சிந்துதுர்க் ராவேர் சங்க்லி சடாரா சீரடி சீருர் சோலாபூர் தானே வார்தா யவாட்மால் - வாஷிம் இன்னர் மணிப்பூர் அவுட்டர் மணிப்பூர் சில்லாங் துரா மிசோரம் நாகலாந்து அஸ்கா பாலசோர் பார்கார் பெர்காம்பூர் பாட்ராக் புவனேஸ்வர் போலாங்கிர் கட்டாக் டென்கானல் ஜகட்சிங்பூர் ஜெய்ப்பூர் காலஹண்டி கந்தமால் கேந்திரபாரா கியோன்ஜர் கோராபுட் மயூர்பன்ஞ் நபரன்ங்பூர் பூரி சாம்பல்பூர் சுந்தர்கார் பாண்டிச்சேரி அமிர்தசரஸ் ஆனந்த்பூர் சாகிப் பாடிண்டா ஃபரிட்கோட் ஃபேட்கார் சாகிப் ஃபெரோஸ்பூர் குர்தஸ்பூர் ஹோசியார்பூர் ஜலந்தர் கடூர் சாகிப் லூதியானா பாடியாலா சன்ங்ரூர் அஜ்மீர் அல்வார் பன்ஸ்வாரா பார்மர் பாரட்பூர் பில்வாரா பிகானர் சிட்டோர்கார் சுரு டவ்சா கங்காநகர் ஜெய்பூர் ஜெய்ப்ய்ய்ர் ரூரல் ஜலோர் ஜலாவர்-பரன் ஜுன்ஜுனு ஜோத்பூர் கரவ்லி- டோல்பூர் கோடா நாகவுர் பாலி ராஜ்சமந்த் சிகார் டோன்க்- சவாய் மதோபூர் உதய்பூர் சிக்கிம் அரக்கோணம் ஆரணி சென்னை சென்ட்ரல் வட சென்னை தென் சென்னை சிதம்பரம் கோயமுத்தூர் கடலூர் தர்மபுரி திண்டுக்கல் ஈரோடு கள்ளக்குறிச்சி காஞ்சிபுரம் கன்னியாகுமரி கரூர் கிருஷ்ணகிரி மதுரை மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டிணம் நாமக்கல் நீலகிரி பெரம்பலூர் பொள்ளாச்சி ராமநாதபுரம் சேலம் சிவகங்கை ஸ்ரீபெரும்புதூர் தென்காசி தஞ்சாவூர் தேனி திருவள்ளூர் தூத்துக்குடி திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி திருப்பூர் திருவண்ணாமலை வேலூர் விழுப்புரம் விருதுநகர் அடிலாபாத் போன்கிர் செல்வெல்லா ஹைதராபாத் கரீம்நகர் கம்மம் மஹபுபாபாத் மஹ்பூப்நகர் மால்காஜ்கிரி மேதக் நாகர்குர்னூல் நல்கொண்டா நிஷாமாபாத் பெத்தபள்ளி செகந்திராபாத் வாராங்கல் ஷாஹீராபாத் கிழக்கு திரிபுரா மேற்கு திரிபுரா ஆக்ரா அக்பர்பூர் அலிகார்க் அலகாபாத் அம்பேத்கர் நகர் அமேதி அம்ரோஹா ஆன்லா அசாம்கார் பாடன் பஹ்பாத் பஹ்ரைச் பல்லியா பாண்டா பான்ஸ்கான் பாரா பங்கி பரேலி பஸ்தி படோஹி பிஜ்னோர் பூலன்ந்ஷார் சந்தவ்லி டியோரியா டவ்ரஹ்ரா டோமாரியாகஞ்ச் ஈடா ஈடாவா ஃபைசாபாத் பரூகாபாத் பேட்பூர் பேட்பூர் சிக்ரி பிரோசாபாத் கவுதம் புத் நகர் காஸியாபாத் காஸிப்பூர் கோஸி கோண்டா கோரக்பூர் ஹமீர்பூர் ஹர்தோய் ஹாத்ராஸ் ஜலவுன் ஜவுன்பூர் ஜான்சி கைரானா கைசர்கஞ்ச் கன்னுஜ் கான்பூர் கௌசாம்பி கேரி குஷி நகர் லால்கஞ்ச் லக்னோ மச்லிஷர் மகாராஜ்கஞ்ச் மெயின்பூரி மதுரா மீரட் மிர்சாபூர் மிஸ்ரிக் மோகன்லால்கஞ்ச் மொரடாபாத் முஷாபர்நகர் நகினா புல்பூர் பிலிபிட் பிரதாப்கார் ரேபரேலி ராம்பூர் ராபர்ட்ஸ்கஞ்ச் சஹரன்பூர் சலீம்பூர் சம்பால் சந்த் கபீர் நகர் ஷாஜகான்பூர் ஸ்ரவஸ்தி சீதாபூர் சுல்தான்பூர் உன்னாவ் வாரணாசி அல்மோரா ஹார்க்வால் ஹார்ட்வார் நைனிடால் - உதம்சிங் நகர் டெஹ்ரி கர்ஹ்வால் அலிபுர்டுர்ஸ் ஆரம்பாஹ் அசன்சோல் பஹரம்பூர் பாலுர்ஹட் பாங்கான் பங்குரா பரசாட் பர்தாமன் புர்பா பார்ரஜ்போர் பாசிர்ஹட் பிர்பும் பிஷ்னுபூர் போல்பூர் பர்த்வான் - துர்காபூர் கூச் பேஹர் டார்ஜிலிங் டயமண்ட் ஹார்பர் டம் டம் ஹடல் ஹூக்ளி ஹௌரா ஜாதவ்பூர் ஜல்பைகுரி ஜங்கிபூர் ஜார்கிராம் ஜாய்நகர் கந்தி கொல்கத்தா தக்சின் கொல்கத்தா உத்தர் கிருஷ்ணாநகர் மல்டாஹா தக்சின் மல்டாஹா உத்தர் மதுராபூர் மேதினிபூர் முர்சிதாபாத் புருலியா ராய்கஞ்ச் ராணாகட் ஸ்ரீராம்பூர் டம்லுக் உளுபெரியா
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more