• search
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

சிட்-னி ஒலிம்-பிக்-கில் இந்-தி-யா - "சொல்-வ-தற்-கு என்-ன இ-ருக்-கி-ற-து?"

By Staff
|

-சிட்-னி:

சிட்னி ஒலிம்-பிக்-கில் இந்-தி-யா-வின் செயல்-பா-டு மிக-வும் ஏம-ாற்-ற-ம-ளிப்-ப-தா-க உள்-ள-து என்-று இந்-தி-யஒலிம்-பிக் அணி-யின் தலை-வர் அசோக்-கு-மார் மட்-டூ தெரி-வித்-தார்.

ஒ-லிம்-பிக்- போட்--டியில் எப்-போ-தும் இல்-லா-த அள-வுக்-கு பெரி-ய அணி-யை (70 பேர்)- சிட்-னிஒலிம்-பிக்--குக்-கு இந்-தி-யா அ-னுப்-பி-ய-து. ஆனால், எதிர்-பார்த்-த அள-வில் இந்-தி-ய வீரர்-க-ளும்,வீராங்-க-னை-க-ளும் -தி-ற-மை-யைக் காட்-ட-வில்-லை.

ப-ளு-தூக்-கும் போட்--டியில் பெண்-க-ளுக்-கா-ன 69 கிலோ எடைப் பிரி-வில் கர்-னம் மல்-லேஸ்-வ-ரிவெண்-க-லப் ப-தக்-கம் வென்-றார். -சிட்-னி ஒலிம்-பிக்-கில் இந்-தி-யா-வுக்-குக் கிடைத்-த ஒரே பதக்-கம்இ-து-தான்.

இந் நிலை-யில், இந்-தி-ய அணி-யின் தலை-வர் அசோக் கு-மார் மட்-டூ, இந்-தி-யா--வின் செயல்-பா-டு பற்-றிகூறி-ய-தா-வ-து:

சிட்-னி ஒலிம்-பிக்-கில் இந்-தி-யா-வின் செயல்-பாட்-டைப் பற்-றி சொல்-வ-தற்-கு என்-ன இ-ருக்-கி-ற-து. -இந்-தி-யவீரர் மற்-றும் வீராங்-க-னை-க--ளின் செயல்-பா-டு மிக-வும் ஏமாற்-றமளிப்--ப-தா-க உள்-ள-து.

ஹாக்-கி, டென்-னிஸ், குத்-துச்-சண்-டை, ப-ளு-தூக்-கு-தல் ---ஆகி-ய போட்--டிகளில் இந்-தி-யா-வுக்-குப் பதக்-க-ம்கிடைக்-கும் என்-று எதிர்-பார்க்-கப்-ப-ட்-ட-து. ஆனால், ப-ளு-தூக்-கு-த-லில் மல்-லேஸ்-வ-ரி மட்-டும் ஒருபதக்-கம் வென்-று தந்-தார்.

ஒ--லிம்-பிக் போட்--டிக்-கு இந்-தி-ய அணி -தர்-வு செய்-யப்-ப-டும்-போ-து மல்--லேஸ்-வ-ரி தேர்ந்-தெ-டுக்-கப்-பட்-டக-டும் எதிர்ப்-பு இ-ருந்-த-து. ஆனால், --ப-ல-வி-த-மா-ன எதிர்ப்-பு-க-ளை-யும் மீறி அணி-யில் இடம் பெற்-றமல்-லேஸ்-வ-ரி பதக்-கம் வென்-ற நாட்-டுக்-குப் பெ-ரு-மை சேர்த்-துள்-ளார்.

இந்-தி-ய அ-ணி-யின் தோல்-விக்-குக் கார-ண-ங்-க-ளைக் கூற வி-ரும்-ப-வில்-லை. நமக்-கு அதிர்ஷ்-ட-மில்-லை.அ-தி-ர்ஷ்-ட-ம் இ-ருந்-தி-ருந்-தால் சில போட்-டிப் பிரி-வு-க-ளில் இந்-தி-யா-வுக்-கு நிச்-ச-யம் பதக்-கம்கிடைத்-தி-ருக்-கும்.

கு-றிப்-பா-க குத்-துச்-சண்-டை-யில் - கால் இ-று-தி-யில் மோதி-ய குர்-ச-ரண் சிங், போட்-டி மு-டிய 5விநா--டி.க-ளுக்-கு முன்-பு வரை 12-11 என்-ற புள்-ளி-கள் கணக்-கில் முன்-னி-லை-யில் இ-ருந்-தார். ஆனால்,இ-று-தி-யில் புள்-ளி-கள் சம-நி-லை-யா-கி -குர்-ச-ரண் சிங் தோற்-க நேர்ந்-த-து.

பல ஆண்-டு-க-ளா-க செய்-த க-டு-மை-யா-ன உ-ழைப்-பு வீண-ா-கி-விட்-ட-து. கடை-சி வி-நா--டிகளில் மு--டிவுஎதி-ரா-கி பதக்-க வ-ாய்ப்-பை பறித்-துவிட்-ட-து.

மல்-லேஸ்-வ-ரி, குர்-ச-ரண் ஆகி-யோ-ர-து திற-மை-யைப் பாராட்-டும் அதே விதத்-தில் துப்-பாக்-கிச் சு-டு-ம்போட்-டியில் கலந்-து கொண்-ட அஞ்-ச-லி வேத்-ப-தக்-கை நிச்-ச-யம் பாராட்-ட வேண்-டும். அவர் தான்கலந்-து கொண்-ட போட்-டிப் பிரி-வில் இ-று-திச் சுற்-றுக்-குத் த-கு-தி பெற்-றார்.

ஒ--லிம்--பிக்-கில் துப்-பாக்-கிச் சு-டும் போட்-டியில் இ-று-திச் சுற்-றுக்-கு முன்-னே-றி-ய -மு-தல் இந்-தி-யவீராங்-க-னை என்-ற பெ-ரு-மை--யை அவர் பெற்-றார்.

-ஹாக்-கிப் போட்-டியி-லும் ந-மக்-கு நல்-ல வாய்ப்-பு இ-ருந்-த-து. ஆனால், அந்-த வாய்ப்-பு-க-ளைப்ப-யன்-ப-டுத்-திக் கொள்-ளத் தவ-றி-விட்-டோம். இந்-தி-ய ஹாக்-கி அணிக்-கு நல்-ல பயிற்-சி கிடைக்-க -ஏற்-பா-டுசெய்-யப்-பட்-ட-து. ஆனால், -மு-டிவு என்-ன என்-ப-தை எல்--லோ-ரும் அறி-வர்.

-சிட்-னி-யில் இந்-தி-ய ஹாக்-கி அணி 7-வ-து இடத்-தைப் பெற்-ற-து. அட்-லாண்-டா-வில் கிடைத்-த 8-ம்இடத்-துக்-கும் இப்-போ-து -கி-டைத்-த 7-வ-து இடத்-துக்-கும் -ப-ரி-ய வித்--தி-யா-ச-ம் இல்-லை. -இந்-தி-ய ஹாக்-கிஅணி-யின் மோச-மா-ன -நி-லைக்-கு வ-ருந்-து-வ-தைத் தவி-ர வே-று வழி இல்-லை.

அத-லெ--டிக்ஸி-லும் -இந்-தி-ய அணி-யி-னர் பெ-ருத்-த ஏமாற்-றத்-தை அளித்-த-னர். த-கு--திப் போட்--டியில்வெற்-றி பெற்-றுத்-தான் சிட்-னி ஒலிம்-பிக்-கில் இந்-தி-ய அத-லெ--டிக்ஸ் அணி கலந்-து கொண்-ட-து.--அ-த-லெடிக்ஸ் அணி தேர்-வு செய்-யப்-பட்-ட-தில் எந்-தத் தவ-றும் இல்-லை. ஆனால், -சிட்-னி-யில் அவர்-கள்தோற்-று-விட்-ட-னர்.

டென்-னிஸில் லியாண்-டர் பயஸ், மகேஷ் பூப-தி இ-ரு-வர் மீ-தும் அதி-க நம்-பிக்-கை வைக்-கப்-பட்-ட-து.ஆனால், இ-ரு-வ-ரும் அந்-த நம்-பிக்-கை-யை வீ-ண---டித்-து-விட்-ட-னர்.

சிட்-னி -ஒ--லிம்-பிக்-கில் இந்-தி-யா-வின் மோச-மா-ன செயல்-பா-டு, -வி-ளை-யாட்-டு மீ-து நாட்-டு மக்-க-ள்வைத்-துள்-ள நம்-பிக்--கை, வி-ருப்-பம், ஆர்-வம் ஆகி-ய-வற்-றை மே-லும் கு-றைத்-து-வி-டு-மே என்-ப-து-தான்என-து கவ-லை.

ஒவ்-வொ-ரு மு-றை-யும் நாம் தோற்-கும்--பா-தும் அ-டுத்-த-மு-றை நிச்-ச-யம் வெற்-றி பெ-று-வோம் -என்--றுஎவ்-வ--ள-வு நா-ளுக்-குச் சொல்லிக் கொண்--டிருக்-க-மு-டி-யும். போட்--டி.க்-கு முன் எதிர்-பார்ப்--புஅதி-க-ரிப்-ப-தும் போட்-டிக்-குப் பின் அந்-த எதிர்-பார்ப்-பு பொய்த்-துப்-போ-வ-தும் வழக்-க-மா-கி-விட்-ட-து.

இப்-போ-து பதக்-கம் வெல்--வ-து-தான் கு-றிக்-கோ-ளா-க உள்-ள-து. -ஒ-லிம்-பிக்-கில் பதக்-கம் வெல்-வ-து பிற-குமு-த-லில் கலந்-து கொள்-ள தேர்-வு -செய்-யப்-ப-ட--வேண்-டும் என்-ற எதிர்-பார்த்-தி-ருந்-த காலம்போய்-விட்-ட-து.

ஒ-ரு-வர் பதக்-கம் வென்-றால் அவர் எவ்-வ-ள-வு ம-கிழ்ச்-சி-ய-டை-கி-றார் என்-ப-தை-யும், அவ-ர-து நா-டுஎவ்-வ-ள-வு சந்--தோ-ஷ-ம-டை-கி-ற-து என்-ப-தை-யும் நாம் பார்த்-து உ-ண-ர-வேண்-டும். அப்-போ-து-தான்பதக்-கம் -வல்-வ-தன் அ-ரு-மை நமக்-குப் பு-ரி-யும்.

இந்-தி-ய அணி-யி-ன் மோச-மா-ன செயல்-பா-டுக்-கு யாரை-யும் கு-றிப்-பிட்-டு இவர்-தான் கார-ணம் என்-றுசொல்-ல-மு--டி.-யா-து. இந்-தி-ய அணிக்-கு நான் தலை-மை--யேற்-றேன். அவ்-வ-ள-வு-தான். இந்-தி-ய அணி-யின்--ச-யல்-பா-டு கு-றித்-து நாட்-டுக்-கு நான்-தான் பதில் சொல்-ல-வேண்-டும்.

இந்-தி-யா தி-ரும்-பி-ய-வு-டன் இந்-தி-ய அணி-யின் செயல்-பா-டு பற்-றி ஒ-ரு அ-றிக்-கை தயார் செய்-து மத்-தி-யஅர-சி-டம் சமர்ப்-பிக்-க உள்-ளேன். எதை-யும் மறைக்-கா-மல் -உண்--ம-க-ளை அறிக்-கை-யில்-கு-றிப்-பி-டு-வ-தில் நான் எந்-தத் தயக்-க-மும் காட்-ட-மாட்-டேன்.

என-து அறிக்-கை ரக-சி-ய-மா-க வைக்-கப்-ப-டா-து. அர-சி-டம் சமர்ப்-பிக்-கப்-பட்-ட பிற-கு பகி-ரங்-க-மா-க மக்-கள்கவ-னத்-துக்-கு அறிக்-கை கொண்-டு வரப்-ப-டும் என்-றார் மட்-டூ.

யு.என்.ஐ.

திருமணம் ஆகாதவரா? இன்றே பதிவு செய்யுங்கள் தமிழ் மேட்ரிமோனியில் பதிவு இலவசம்!

 
 
 
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more